« terug naar vorige pagina

Jaarverslag

Algemene informatie/jaarverslag

Op 1 januari 2021 zijn Marloes Lammerink en Ingrid Deterink van start gegaan met Huisartsenpraktijk De Haer, nadat Hans van Beek is gestopt.

Sinds 17 september 2012 is de praktijk gevestigd in het Gezondheidscentrum Oldenzaal (GCO), Prins Bernhardstraat 4 BE5, in de binnenstad van Oldenzaal, tegenover het ziekenhuis en op loopafstand van het station.

Praktijk de Haer vormt samen met praktijk Beissel een HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) in het GCO. Oldenzaal is een middelgrote stad in Noordoost-Twente, omringd door kleine plattelandsdorpen als Weerselo, Deurningen, Rossum en De Lutte. De gemiddelde leeftijd van de patiënten in de praktijk is hoog. Dat heeft te maken met de ligging van de praktijk in het centrum van de stad. De bevolking van het centrum van Oldenzaal is relatief oud. Tevens zijn alle verzorgingshuizen en de meeste woningen voor ouderen in het centrum van Oldenzaal gevestigd.

 

Telefonische bereikbaarheid

Van 8:00 tot 17:00 uur wordt de telefoon beantwoord door de praktijkassistente. De koffiepauze is van 10:00 tot 10:30 uur en de lunchpauze van 12:30 tot 13:00 uur. Patiënten kunnen dan alleen bellen voor spoed. Ze toetsen een 1 en krijgen de assistente van de eigen praktijk aan de lijn.

De receptenlijn is keuze 2. Recepten kunnen 24 uur/dag/7 dagen in de week worden ingesproken. Met uitzondering bij sluiting van de praktijk.

Bij afwezigheid van de huisarts wordt de patiënt automatisch via de telefooncarrousel doorverbonden met een waarnemende praktijk. Voor spoed moet de patiënt een 1 kiezen en voor zaken die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts terug is moet er een 3 gekozen worden.

 

Medewerkers

Overzicht medewerkers, zie: Over de praktijk

 

Samenwerking

 
Thoon

De huisartsenpraktijk neemt deel aan een zorggroep om de zorg voor chronische patiënten en ouderen te verbeteren. 

Deze zorggroep heet THOON (Twentse Huisartsenonderneming Oost Nederland). 

Huisartsengroep (Hagro)  

Huisartsenpraktijk De Haer maakt deel uit van Huisartsengroep 1 Oldenzaal.

De artsen die hierin nog meer samenwerken zijn:  J. Brandenburg en A. Elferink, H. Dunk, M. Roek, A. v.d. Krabben, A. Wagenvoort, D. Visschedijk, A. Oostindjer en C. Oostindjer-Bliek.                

POH-GGZ Twente

De Stichting POH-GGZ Twente detacheert praktijkondersteuners voor het POH-GGZ spreekuur. Het is een samenwerking tussen THOON en Mediant.

Gemeente Oldenzaal

Vanaf september 2017 is er een praktijkondersteuner Jeugd-GGZ in de praktijken aan het werk voor de Gemeente Oldenzaal. De gemeente en diverse huisartsenpraktijken zijn hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan.

Gezondheidscentrum Oldenzaal

In het gezondheidscentrum zijn diverse disciplines gevestigd, zie: Gezondheidscentrum Oldenzaal

 

Zorgaanbod

 
Ketenzorg

De praktijk is aangesloten bij de ketenzorg diabetes, CVRM, osteoporose, atriumfibrilleren, astma en COPD via THOON. Deze spreekuren worden uitgevoerd door de praktijkondersteuners, onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Naast het THOON-protocol wordt er gewerkt aan de hand van de gemaakte protocollen en werkafspraken waarin onder andere staat beschreven hoe de werkzaamheden eruitzien en hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn. 

Keten Diabetes Mellitus type 2

In de consulten wordt aandacht geschonken aan o.a. de bloedsuiker, bloeddruk, gewicht, medicijnen, voet, leefgewoonten. We proberen meer te werken aan zelfmanagement. Door de patiënt meer kennis te geven omtrent zijn ziekte, gezonder eten, regelmatig bewegen en medicatie inname kunnen we samen met de patiënt doelen stellen en de patiënt zijn eigen verantwoordelijkheid geven. 

Keten COPD

De COPD controle bestaat onder andere uit het bespreken van de CCQ (Clinical COPD Questionnaire), een gezondheidsvragenlijst. Het doel van de vragenlijst is het meten van de gezondheidstoestand van patiënten met luchtwegklachten als gevolg van COPD, longemfyseem of chronische bronchitis. Aan de hand daarvan ingaan op leefstijl en bevorderen zelfmanagement. Inhalatie-instructie wordt gegeven. Stoppen met roken wordt besproken. Longfunctietest kan worden uitgevoerd volgens de NHG-standaard en protocol.

Keten astma

Alle patiënten die in de astmaketen zijn geïncludeerd worden tenminste eenmaal per jaar gecontroleerd voor her-evaluatie van het beleid. Astmapatiënten in de huisartsenpraktijk krijgen de zorg die nodig is om complicaties te voorkomen en deze aandoening te kunnen inpassen in het dagelijks leven. In de consulten wordt aandacht geschonken aan o.a. leefstijl, stoppen met roken, inhaleren en exacerbaties. 

Keten CVRM

De zorg voor mensen met hart- en vaatziekten of verhoogd risico hart- en vaatziekten is geregeld via de ketenzorg. Patiënten in de keten CVRM worden meestal twee keer per jaar in de praktijk gezien. Ter sprake komen bloeddruk, gewicht, leefstijl, medicatie, klachten, inpassing dagelijks leven en waar nodig worden doelen gesteld ter verbetering, laboratoriumuitslagen van de suiker, nierfunctie en cholesterol  worden besproken.

Keten atriumfibrilleren

De behandeling van een geselecteerd deel van de patiënten met atriumfibrilleren (AF) sluit goed aan bij de zorgprogramma’s diabetes mellitus en de primaire en secundaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen (CVRM). Aangezien 90% van de patiënten met AF gezien wordt in de huisartsenpraktijk wegens diabetes of CVRM, is een plusmodule AF toegevoegd aan de bestaande protocollen in het keten ondersteunend systeem om deze zorg goed te implementeren. Het uitgangspunt is dat de patiënt met AF de juiste zorg ontvangt ter voorkoming van de complicaties.

Keten osteoporose

De praktijk heeft een fractuurpreventie spreekuur. Aandacht wordt besteed aan fracturen, vallen, zuivelconsumpties, roken, alcohol, lengte, gewicht, mobiliteit. Uitleg wordt gegeven wat de patiënt zelf kan doen en instellen op medicijnen.

Stoppen met roken

Aan patiënten van wie bekend is dat ze roken, wordt de mogelijkheid geboden om een afspraak te maken voor het stoppen-met-rokenspreekuur. Tijdens een telefonisch consult of consult op de praktijk, wordt gekozen welke vorm het beste bij de patiënt past ter ondersteuning van het stoppen met roken. 

Patiënten die willen stoppen met roken worden begeleid in:

  • kiezen van een stopdatum;
  • omgaan met moeilijke momenten;
  • afleiding en ontspanning zoeken en bewegen;
  • de beslissing om nicotine vervangende middelen of medicijnen te gebruiken.

Ouderenzorg

De praktijkondersteuner ouderenzorg (POH-ouderenzorg) legt huisbezoeken af bij alle patiënten van 75 jaar en ouder, met het gebruik van vijf of meer medicijnen. Naast de polyfarmacie begeleidt de POH ook de ouderen in de thuissituatie. Zet zo nodig hulp in van verschillende organisaties, zoals bv de thuiszorg, ergotherapie, fysiotherapie, dagbesteding, vrijwilligers, casemanager bij dementie. Ook kan de POH testen of er mogelijk cognitieve stoornissen zijn, zoals een vorm van dementie. De POH kan dan doorverwijzen in overleg met patiënt en mantelzorg naar bv een geheugenpoli. Daarnaast kan ze overlegvormen organiseren, zodat de thuissituatie goed in beeld is en dat de mantelzorg wat wordt ontzien. Zo krijgt de patiënt ook de hulp die op dat moment van belang is. Zo nodig wordt dagopvang gestart, worden er aanvragen voor vergoedingen bij de gemeente gedaan of een aanvraag voor een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie gedaan. De POH heeft goed het overzicht wat er voor de patiënt wenselijk is en waar ze op hun plek zullen zijn. Op deze manier kunnen de oudere patiënten met de juiste hulp langer en veiliger thuis blijven wonen en worden de mantelzorgers meer ontlast, waardoor het beter vol te houden is. 

POH-GGZ

Een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) ondersteunt de huisarts wanneer er psychische, psychosociale en/of psychosomatische klachten worden gesignaleerd. Het voorkomt dat mensen te lang met hun klachten blijven rondlopen of verwezen worden naar een GGZ-hulpverlening. Patiënten worden naar de POH-GGZ verwezen voor de volgende klachten: stress-spanningsklachten, stemmingsklachten, angstklachten, overspannen, burn-out, lichamelijk onbegrepen klachten, gedrag-opvoedproblemen, ontwikkelingsproblemen, verslavingsproblemen, relatieproblemen, chronische psychiatrische problematiek. Daarnaast het samenleven met een partner, vader/moeder met psychische problemen of autisme en huiselijk geweld.

POH-GGZ jeugd

De inzet van de praktijkondersteuner huisartsen geestelijke gezondheidszorg jeugd (POH-GGZ jeugd) is er op gericht kinderen en jeugdigen (tot 23 jaar) snel en gerichte ondersteuning te kunnen bieden wanneer zij lichte psychologische klachten hebben. Gemeenten zijn sinds 2017 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Door preventief te werk te gaan kan verergering van klachten worden voorkomen. Ook ouders krijgen opvoedkundige hulp wanneer dit nodig is. De POH-GGZ jeugd werkt één dagdeel per week in onze praktijk. Haar taken zijn o.a. probleemverheldering en inventariseren van psychische en/of psychosociale klachten, laagdrempelig en kortdurende behandeling geven aan kinderen, jongeren en eventueel ouder(s), het motiveren van kinderen en jeugdigen om actief met hun klachten aan de gang te gaan, het snel doorverwijzen naar de juiste hulpverlening. De praktijkondersteuner probeert door een aantal gesprekken (gemiddeld vijf) de problematiek van het kind of jeugdige in kaart te brengen. Er volgt een advies waarbij de zorg binnen de praktijk geboden kan worden of er vindt een verwijzing plaats. 

Griep/pneumococcenvaccinaties

Jaarlijks vindt in het Twents Carmel Collega aan de Potskampstraat de centrale inenting voor griep- en pneumococcenvaccinaties plaats. Alle patiënten boven de 60 jaar worden jaarlijks opgeroepen voor de griepvaccinaties. Voor de pneumococcenvaccinaties wordt er ook een bepaalde leeftijdscategorie uitgenodigd.

OSAsense

We zetten OSAsense in als laagdrempelig screeningsinstrument wanneer er verdenking bestaat op slaapapneu. Met OSAsense verminderen we het aantal patiënten dat onnodig een kostbaar slaaponderzoek ondergaat en biedt het kansen voor de groep mensen die al jarenlang te maken hebben met slaapapneu gerelateerde klachten.  De OSAsense-dienst bestaat uit een gevalideerde online vragenlijst en een nachtelijke saturatiemeting, ook wel pulsoximeterie genoemd. De gebruikte saturatiemeter heeft de vorm van een horloge en meet het percentage zuurstof in het bloed tijdens het slapen.

 

Automatisering
 
Informatiebeveiliging en privacy

De richtlijnen rondom privacy zijn beschreven in ons privacyreglement. Dit reglement is bekend bij alle medewerkers en staat ook op onze website

Alle werkplekken zijn beveiligd met een wachtwoord dat elke maand wordt veranderd. We werken met UZI passen, een soort elektronisch paspoort. Met de pas zijn patiëntgegevens alleen inzichtelijk voor personen die daartoe zijn bevoegd. De pas is een belangrijk persoonsgebonden waarde document. De persoonlijke gegevens staan in het certificaat van de pas.

We mogelijk medische gegevens niet zonder toestemming ter beschikking stellen aan de huisartsenpost of aan de andere huisartsenpraktijken. Om die reden vragen we patiënten die nieuw worden ingeschreven in de praktijk om toestemming (Opt-in) voor uitwisseling van gegevens via het LSP. Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur: een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten raadplegen in elkaars systemen 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd.

Alle papieren en brieven worden gescand. Er zijn geen papieren dossiers aanwezig in de praktijk. Gegevens van overleden patiënten en uit de praktijk vertrokken patiënten, waarvan de gegevens, om één of andere reden niet konden worden overgedragen aan de nieuwe huisarts, worden opgeslagen en digitaal bewaard. Overdracht naar collega-huisartsen vindt plaats via de computer m.b.v. een speciaal ontwikkeld protocol. Voor correspondentie via email maken alle medewerkers gebruik van een emailadres. Dit is helaas niet veilig genoeg om patiëntengegevens uit te wisselen. De praktijkhouders hebben daarnaast een zorgmail adres (secure mail), waarmee veilig patiëntengegevens kunnen worden besproken en/of overgedragen. Het gebouw is elektronisch beveiligd tegen brand en inbraak.

HIS

We werken met het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) Mira van CGM huisartsen. Ten behoeve van de zorg kan er elektronisch worden gecommuniceerd met drie apotheken in Oldenzaal, MST ziekenhuis, het laboratorium, collega huisartsen, fysiotherapeuten en de centrale huisartsenpost. De gegevens worden automatisch ingelezen en verwerkt in het HIS. Alle data die wordt toegevoegd aan het patiëntendossier wordt altijd beoordeeld door de huisarts. Zo nodig wordt er een samenvatting gemaakt welke direct leesbaar is in het dossier. Ook wordt nauwkeurig bekeken onder welke episode de informatie in het patiëntendossier wordt opgeslagen.

VIP live

Voor de ketenzorg wordt gewerkt met Calculus VIPLive. Met VIPLive worden de werkprocessen vereenvoudigd. Voor huisartsen en POH’s betekent dit dat de (keten)zorg in het HIS geregistreerd wordt.

De verwijzingen naar ketenpartners vinden plaats via Calculus VIPLive, het zogenaamde virtuele KIS.

De declaratie van ketenzorgpatiënten gebeurt op basis van de registratie in het HIS.

Binnen het “Ketenzorg Dashboard” is het mogelijk inzicht te krijgen in de proces- en uitkomst indicatoren van de verschillende zorgprogramma’s. Per kwartaal (gekoppeld aan declaraties) worden de uitkomsten getoond in de grafieken. Diverse parameters kunnen gekozen worden. Met de doorklikfunctie wordt zichtbaar bij welke patiënten bijvoorbeeld nog geen bloeddruk is geregistreerd of waar de hoofdbehandelaar specialist is of patiënten die buiten de ketenzorg worden gelaten (no-show/weigeraars).  De lijst met patiënten die dit betreft kan geëxporteerd worden naar excel.

Voor de praktijk zijn rapportages beschikbaar in VIPLive, die een hulpmiddel zijn om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Sommige rapportages geven de praktijk inzicht in de mate waarin landelijke indicatoren worden geregistreerd. Er zijn ook rapportage die ondersteunen bij de praktijkorganisatie (oproepagenda) of door medische risicosituaties op te sporen. De rapporten kunnen door de praktijk in VIPLive worden opgevraagd.

Portalen

Communicatie in de zorg gaat bijna altijd over privacygevoelige informatie. Het is dus van het allergrootste belang dat dit veilig is. En omdat zorgverleners vooral zorg willen verlenen, moet het zo min mogelijk tijd kosten en weinig administratief werk met zich meebrengen. In de praktijk werken we met verschillende portalen t.b.v. communicatie. Zorgdomein is een platform met digitale oplossingen voor verwijzen, diagnostiek aanvragen en overleggen. Wij maken gebruik van Zorgdomein voor het verwijzen naar andere zorgverleners. Het zorgportaal van ZorgNetOost gebruiken we voor e-verwijzen en e-lab aanvragen.

OZOverbindzorg

OZOverbindzorg staat voor samenwerking en delen van zorg. Het is een communicatie- en samenwerkingsplatform. Alle partijen (mantelzorgers, familie en zorgverleners) die betrokken zijn bij de zorg en het welzijn van een patiënt worden samengebracht. Er vormt zich een netwerk rondom de patiënt, waarbij de patiënt bepaalt wie er meedoet. Alle partijen zijn zo beter op de hoogte en de lijntjes zijn kort met teamspirit rondom de patiënt als gevolg. De patiënt is eigenaar zonder belang van één van de betrokken partijen.

OPEN

Praktijk De Haer doet mee aan het regionale project OPEN, met als doel om de zorg beter te maken, door de patiënt online inzage te geven in het elektronisch patiëntendossier bij de huisarts (E-EPD). Hierdoor is de patiënt beter geïnformeerd en krijgt hij/zij hopelijk meer begrip en regie over de eigen gezondheid en stimuleert het zelfzorg. Ook kan het de kwaliteit van het dossier helpen verhogen. Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Online inzage is steeds meer een middel om samen beslissingen te ondersteunen. Vanaf 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage te bieden in een deel van de eigen medische gegevens. Via ons HIS is het mogelijk voor patiënten om delen van het medisch dossier in te zien. Hiervoor dient de patiënt toestemming te geven door middel van een ondertekend formulier. Daarna krijgt de patiënt een persoonlijke inlogcode waarmee men via een link op onze website toegang kan krijgen. De patiënt kan vervolgens een deel van het dossier inzien. 

Online inzage in het H-EPD door de patiënt vindt plaats met inachtneming van de vastgestelde normen voor het waarborgen van privacy, vertrouwelijkheid en informatieveiligheid. De normen zijn voor de huisartsinformatiesystemen geborgd (NEN7510) en in de wet verankerd (WGBO, WBP).